Beleidsplan 2020 – 2022

Inleiding

In de loop der jaren heeft initiatiefnemer Freddie Ekkel zich ontwikkeld als een amateurhistoricus voor de regio Kloosterhaar /Balderhaar Hij heeft talloze exposities samengesteld en bezit  inmiddels een enorm archief c.q. collectie, het z.g. Dorpsarchief.

Hiervoor dient een permanent onderkomen te worden gerealiseerd. In 2013 deed zich de mogelijkheid voor om in de voormalige boerderij  “Mollen”, eigendom van de plaatselijke Calduran steenfabriek, een museum te stichten. Door bereidwillige medewerking van de Calduran steenfabriek is het inmiddels zover dat het bestemmingsplan is omgezet van bedrijfswoning naar dagrecreatieve activiteiten inclusief streekmuseum en de boerderij met erf in eigendom kan worden verkregen.

Edy Biewenga, die vanaf het begin bij het museum-project is betrokken, is bereid het project financieel mede te ondersteunen. Er is inmiddels een toekomstvisie opgesteld om het museum vorm te geven. Deze toekomstvisie is aangehecht als bijlage.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel:

a.  het beheren, exploiteren en ontwikkelen van het Streekmuseum Kloosterhaar-Balderhaar op het adres Verlengde Broekdijk 16 te Kloosterhaar.
b. Het onderdak verlenen aan het Dorpsarchief.
c. het betrokken willen zijn op het gebied van landschap en natuur. Inzet hiertoe is om aansluiting te zoeken op fiets- en wandelroutes.
d. Onder het doel valt verder al hetgeen daarmee verband houdt of tot verwezenlijking van het doel kan bijdragen..

IMG_4735

Streekmuseum Kloosterhaar – Balderhaar op 27 juli 2021

Strategie

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

a.  Het geven van voorlichting door middel van exposities, lezingen en publicaties over de geschiedenis van Kloosterhaar/Balderhaar.
b.  Het onderdak bieden aan een permanente expositie, verzorgd door het Dorpsarchief.
c.  Het beschikbaar stellen van ruimtes ten behoeve van tentoonstellingen.
d.  Overleg voeren met plaatselijke organisaties, de gemeente Hardenberg, de provincie Overijssel en met andere organisaties en overheden op Nederlands en Europees niveau.
e.  Het verwerven van (al dan niet financiële) bijdragen van donateurs, fondsen, musea en andere subsidiegevers.

Huidige situatie

De Stichting Streekmuseum Kloosterhaar-Balderhaar is opgericht per 17 januari 2020. De volgende doelen uit de Toekomsvisie zijn inmiddels gerealisseerd: -Aanplant lindebomen en een walnootboom voor de boerderij. -De oude waterput, die deels nog in de bodem aanwezig was, opgegraven en geheel gerestaureerd. -Bij deze waterput ook weer een zgn. haalboom geplaatst zoals deze vroeger ook aanwezig geweest is. -Op het erf, zowel aan de westzijde als aan de oostzijde, is een struwelenhaag aangelegd. -Oude akkertjes met spelt, boekweit en wilde bloemenmengsels, worden jaarlijks aangelegd en onderhouden. -En in maart 2024 zijn wij begonnen met de grote verbouw van de wagenschuur. Deze zal worden voorzien van nieuwe geïsoleerde muren en dak. Hiertoe is ook het asbest dak verwijderd. Deze wordt vervangen voor dakpannen.  

Voor de komende jaren staat de verbouw van de boerderij en de nieuwe aanbouw aan de oostzijde op het programma.

Activiteiten van de organisatie

Concrete werkdoelen zijn het in eigendom verkrijgen van de museum-boerderij met erf, alsmede het onderhoud hiervan. Er zijn inmiddels akkers gerealiseerd waarop “vergeten” groentes en “oude” graansoorten worden gekweekt. Verder het verzorgen van exposities en activiteiten op het museumterrein, zoals rondleidingen, een dag voor oude tractoren en landbouwmachines, organiseren van wandelingen,natuuropruimdagen en de  jaarlijkse Open Monumentendag. Daarnaast is uiteraard het realiseren van de toekomstvisie een bijzonder doel. De organisatie maakt gebruik van vrijwilligers.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Een bestuurder mag niet over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Financiën

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

a.  Het stichtingskapitaal
b.  Subsidies en donaties
c.  Het ontvangen van entreegelden
d.  Erfstellingen, legaten en schenkingen
e.  Eventuele andere verkrijgingen en baten

Eén en ander zal jaarlijks worden verantwoord in het financiële jaarverslag, welke wordt gepubliceerd op de website.

Beheer en besteding van het vermogen

In de statuten is vastgelegd dat de stichting niet meer vermogen mag aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuiteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.