Portretrecht

Als wij een afbeelding van iemand willen gebruiken, dan hebben wij te maken met de rechten van de geportretteerde, het portretrecht. Daarnaast hebben wij te maken met het auteursrecht van de fotograaf. Het portretrecht is een bijzondere beperking van het auteursrecht. Het geeft geportretteerde personen onder bepaalde voorwaarden het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. De fotograaf heeft het auteursrecht op de door hem gemaakte foto van een persoon, maar mag deze foto niet altijd publiceren.

Mocht u bezwaar hebben tegen een, op onze website, geplaatste foto, verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen, zodat de foto in kwestie verwijderd kan worden.

In de woorden van de Auteurswet 1912:
Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zover een redelijk belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet.
Als inbreuk op het auteursrecht op een portret wordt niet beschouwd de verveelvoudiging daarvan door, of ten behoeve van, den geportretteerde of, na diens overlijden, zijne nabestaanden.
Bevat eene zelfde afbeelding het portret van twee of meer personen, dan staat die verveelvoudiging aan ieder hunner ten aanzien van andere portretten dan zijn eigen slechts vrij met toestemming van die andere personen of, gedurende tien jaren na hun overlijden, van hunne nabestaanden.